Reinhardt Heinen, Aquarelle


PM__A 06_101 Raphaels Madonna Colonna beschuetzt den Kindersoldaten_101, Aquarell auf Buetten, 130 x 100 cm, 2012